Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2022 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn de zakelijke variant van de aansprakelijkheidspolis. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Onderlinge schade werknemers bij Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er niet alleen voor schade aan derden. Werknemers die bij elkaar onderling schade veroorzaken, of schade krijgen tijdens hun werk voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Let op dat er vaak wel weer een uitsluiting is als de schade wordt veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs. Of als er machine gebruikt worden voor “een geintje”. Dit risico kan dus worden meeverzekerd. Maar u kunt als werkgever dit ook volledig verzekeren met de speciale uitgebreide werknemersschade verzekering is.

Aansprakelijkheid maatwerk

Voorbeelden schade Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2022 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 2022 op maat

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven (afkorting AVB) genoemd. Hieronder een aanvraagformulier voor een offerte. Daaronder een uitgebreide uitleg over deze bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering met veel tips.

Voor wie?

Vrijwel elke ondernemer kiest ervoor om een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven af te sluiten. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. En die schades kunnen soms erg hoog oplopen. Bovendien is de schade die uw personeel veroorzaakt ook verzekerd.

Verplicht?

Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze verzekering wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist.

Details bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 1. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB verzekert schade die aan personen of zaken is toegebracht. Maar dat moet wel binnen de verzekerde activiteiten zijn gebeurd. En u moet er natuurlijk ook aansprakelijk voor zijn. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht. Maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade). En daarnaast ook schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.
 2. De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering genoemd.
 3. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).
 4. Werknemers kunnen ook worden meeverzekerd. U bent immers niet altijd aansprakelijk maar toch kan er schade zijn. Dit kan meeverzekerd worden op een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  Maar u kunt als werkgever dit ook volledig verzekeren met de speciale uitgebreide werknemersschade verzekering is.

Verzekerde bedragen

Bij bedrijfsaansprakelijkheid is het gebruikelijk te kiezen voor verzekerde bedragen van minimaal € 1.250.000,-. Vanwege de sterk stijgende letselschades is momenteel een bedrag van € 2.500.000,- zeker aan te bevelen. Vaak is er tevens toegestaan in de voorwaarden om 2 keer per jaar een schadeclaim in te dienen. Feitelijk komt dan het verzekerd bedrag dan terecht op een dekking van € 5.000.000,-. Voor schade met motorvoertuigen gelden andere verplichte verzekerde bedragen.

Premie en naverrekenen

De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet, kantoorbezetting en/of het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

Verzekerden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd zijn de onderneming, de ondernemer, diens ondergeschikten/werknemers, meewerkende familieleden alsmede de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Het komt regelmatig voor dat bestuurders en commissarissen ook staan genoemd op het polisblad. Regelmatig hebben personeelsverenigingen en pensioenfondsen een aparte rechtspersoonlijkheid echter zij zijn wel mee te verzekeren op uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Premie uitleg Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. Een goede omschrijving van de verzekerde hoedanigheid en de verzekerde producten c.q. dienstverlening is van essentieel belang. Verzekeraars bieden geen activiteiten anders dan die omschreven zijn in de hoedanigheid. Noem dus bij het aangaan van een verzekering ook al uw nevenactiviteiten. Ze kunnen de premie verhoging maar vaak ook positief beïnvloeden.

Premiefactoren

Elk bedrijf of organisatie heeft een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Welke premie u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

 1.    Gevarenklasse
 2.    Hoogte van de verzekerde bedragen
 3.    Export (naar welke landen en in welke mate)
 4.    Hoogte van het eigen risico

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Uitleg bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met beroepsaansprakelijkheid

Bij Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 • Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 • De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Algemene voorbeelden schade

 • Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:
  • Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.
  • Beroepsfouten door een foutief advies of een verkeerde berekening.
  • Schade wanneer u productaansprakelijk bent.
  • Schade door een meewerkend familielid, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger.
  • Werkgeversaansprakelijkheid; verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.
  • Schade aan spullen van een medewerker.
  • Schade aan personen en losse spullen bij plotselinge verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en ondergronds water op een werklocatie.

Eigen risico

Voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt natuurlijk een eigen risico. Dat is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Als het vrijwillig eigen risico stijgt, daalt de premie. Vaak is er weinig keuze bij de keuze van het eigen risico bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; per verzekeraar kan dit verschillen. Heeft u schade dan zijn de kosten van de verzekering dus eigenlijk de premie plus het eigen risico. Op de verzekeringsbladen en in een offerte van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vindt u de hoogte hiervan.

Uitsluitingen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen voorwaarden. Echter de meest gangbare en meest voorkomende uitsluitingen zijn:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Opzet
 • Milieuschade
 • Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen
 • Schade aan geleverde zaken
 • Overtreding van voorschriften
 • Schade aan geleverde zaken (dit is het zogenaamde ondernemersrisico)
 • Molest, atoomkernreactie en brand
 • Risicoverzwarende bedingen
 • Zaken onder opzicht
 • Zuivere vermogensschade

Schadebegrip

Gedekt is op een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade die zijn toegebracht aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Schade aan de goederen van verzekeringnemer zelf zijn ook niet verzekerd. Schade aan goederen van andere verzekerden (denk bijvoorbeeld aan uw personeel) zijn wel verzekerd.

Schadevergoeding Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indien u aansprakelijk wordt gesteld door een derde zal de verzekeraar de zaak voor u behandelen en verder onderzoek doen naar de oorzaak van de schade.  Indien de verzekeraar namens u aansprakelijkheid erkent wordt het schade bedrag, eventueel onder aftrek van het eigen risico, rechtstreeks aan de benadeelde derde uitgekeerd. Ook al heeft u vorderingen

Inlooprisico of voorrisico

Met een inloop risico op Bedrijfsaansprakelijkheid worden schades verzekerd waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd. Veel informatie op onze inlooprisico pagina.

Opzicht clausule – zaken van een ander kapot maken

Een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid kent meestal een opzichtclausule (informatiepagina). Dat betekent dat sommige schades niet vergoed worden als er sprake is van opzicht.

Die moet apart worden meeverzekerd. Hier gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking heeft en kapot gaan. Meestal zien we dat dus vooral bij bouwbedrijven. maar ook timmerlieden, schilders, onderhoud- en schoonmaakbedrijven, reparatiebedrijven enzovoorts) Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed. Zo’n schade aan spullen van een ander wordt dan niet vergoed omdat de opzichtclausule standaard aanwezig is op de verzekering. Tenzij u er aan gedacht heeft dat extra mee te verzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld..

Best saai en voorspelbaar maar het wordt interessant met voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid. niet echt plezierig voor werkgevers want de werknemers blijken sterk beschermd te worden. Die werkgeversaansprakelijkheid geldt natuurlijk ook voor ZZP-ers die onder uw naam voor u werken. 7 interessante voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering specialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we ook graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Premies online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video voor starters

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 1. Beroepsaansprakelijkheid
  • Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  • Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  • Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download


Audio beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download

Leveringsvoorwaarden

Er is bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen meestal geen verzekeringsverplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Beperk zoveel mogelijk de eigen aansprakelijkheid zowel in verantwoordelijkheid als in de hoogte van de financiële verplichtingen.
 4. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Premieberekeningen online

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging 2022

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

De Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging is de verzekering waar elk bestuur van een Vereniging de risico mee kan beperken.  Worden bestuurders van de Stichting of Vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan zijn de kosten van verweer en de schadevergoeding verzekerd. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd.

Algemene informatie Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging

Met de Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging zijn bestuurders en toezichthouders van stichtingen uitgebreid verzekerd voor de risico’s die zij lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen. Dit kan zijn door het onbevoegd handelen van een bestuurder bij het tekenen van een overeenkomst waardoor een stichting schade lijdt. De bestuurder wordt verweten ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld.

Met de Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging biedt de verzekeraar stichtingen ook de mogelijkheid om een standaard bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het acceptatieproces is eenvoudig en snel tegen een zeer concurrerende premie en via een professionele aansprakelijkheidsverzekering adviseur.

10 keer Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

 1. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt dekking voor de risico’s die bestuurders, commissarissen en toezichthouders lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen.
 2. Voor de kosten van verweer, beslag, overige kosten en bereddingskosten krijgt u een extra limiet van 50% bovenop het verzekerd bedrag
 3. Ook rechtsopvolgers bij overlijden, wettelijke vertegenwoordigers en echtgenoten of partners vallen onder de dekking
 4. Mogelijkheden voor een apart verzekerd bedrag voor externe functies zodat deze aanspraken niet ten koste gaan van het verzekerd bedrag van de groep
 5. Er zijn mogelijkheden om uitloop in te kopen tot maximaal 7 jaar. Voor faillissement kan er ook vooraf uitloop worden ingekocht tegen een scherpe premie
 6. Voormalige verzekerden krijgen automatisch 7 jaar uitloopdekking indien de verzekering is beëindigd en geen uitloopdekking is ingekocht
 7. Markel geeft werelddekking. Er is slechts een beperkt aantal uitzonderingen voor de USA

Waarom Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging?

Er zijn verschillende redenen om een Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:

 1. Rechtspraak. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Toename in claims. Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij bestuurders en toezichthouders.
 3. Kosten van verweer. Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden en/of uw eigen organisatie. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen waar de Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging dekking voor geeft.

Verzekerd bedrag Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Een kleine organisatie kiest vaak voor een verzekerd bedrag tot € 500.000,- bij een Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering . Middelgrote organisaties kiezen in de regel een verzekerd bedrag tot € 2,5 miljoen. De grotere organisaties kiezen voor hogere verzekerde bedragen. Markel heeft mogelijkheden tot een verzekerd bedrag van € 15 miljoen.

Premie bepalende factoren

De premie van een Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging is afhankelijk van meerdere factoren. Sommige factoren wegen zwaarder dan andere bij het bepalen van de premie. Zwaarwegende factoren zijn:

 1. Omvang van de organisatie waarbij Balanstotaal, eigen vermogen, baten en resultaat meespelen in de beoordeling en hoogte van de premie;
 2. Juridische structuur;
 3. Aard van de activiteiten;
 4. Eventuele deelnemingen.

Alternatieven Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Zie ook onze

Audio

Welke risico’s en welke polissen?

 1. De Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt ervoor dat de Bestuurder niet persoonlijk financieel aansprakelijk kan worden gesteld.
 2. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij een gedekte schade. Ook zijn er ongevallenuitkeringen, ook bij uitjes of verkeer.
 3. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een buitenstaander schade dan is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Een rechtsbijstandsverzekering. Juridische zaken kunnen een flinke kostenpost zijn voor een Stichting. Ook als juridische vraagbaak en incassozaken is assistentie zinvol.
 5. De inventaris en elektronica. Brand of diefstal kan zorgen voor ene flinke kostenpost bij een stichting. Zowel de spullen maar denk ook aan eigen verbouwingen in een gehuurd pand.
 6. Een verzuimverzekering. Als de Stichting werknemers in dienst heeft hou dan rekeningen dan er voor elke werkgever een doorbetalingsverplichting bij ziekte van een werknemer is gedurende 2 jaar.
 7. Een (bijna) compleet overzicht. Dit overzicht geeft in één oogopslag een handig rijtje aan risico’s en verzekeringen.

Waarom Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in Europa. Een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u in direct contact staat met deskundige juristen, advocaten en experts op het gebied van Bestuurdersaansprakelijkheid en dat u een adequate dekking heeft, die aansluit bij de zich snel ontwikkelende wetgeving en rechtspraak.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Schade Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij hulp biedt en snel uitbetaald. Vaak betekent schade dat er sprake is van een faillissement met de vele emotionele aspecten die daarbij horen. De verzekeraar zal het juridische aspect voor haar rekening nemen.

Faillissementsrisico en uitloop Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Controle polis op uitlooprisico

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop bestuurdersaansprakelijkheid clausule is kosteloos.

Uitsluitingen Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Naast het risico van uitloop bestuurdersaansprakelijkheid zijn er situaties waarin vaak geen vergoeding wordt gegeven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 • Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 • Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 • Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Overige aansprakelijkheidsverzekeringen

Een BV, NV, stichting of vereniging heeft vrijwel altijd een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging. De organisatie heeft echter veel meer verantwoordelijkheden. Op veel gebieden zijn er claims te verwachten als er schade door de organisatie wordt veroorzaakt. U kunt als bestuurder het ook kwalijk worden genomen, en vermoedelijk aansprakelijk worden gesteld als er een schadeclaim het faillissement veroorzaakt en dit faillissement door uw “nalaten”om het risico niet volwaardig af te dekken. Dat hoeft niet altijd via een verzekering maar kan ook door andere middelen die thuishoren bij een goede risicoanalyse. hieronder hebben we een opsomming in het kort van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s.

 • Algemene aansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen.
 • Productaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als een van uw producten schade veroorzaakt. Dit geldt ook voor producten die onder uw verantwoording worden geproduceerd (of in omloop zijn gebracht).
 • Werkgeversaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade: bedrijfsongevallen en beroepsziektes, ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.
 • Werknemersschadeverzekering. Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn niet onder de AVB verzekerd. Daarvoor is een aparte werknemersschadeverzekering (WSV) nodig.
 • Milieu-aansprakelijkheid. Als u schade veroorzaakt door plotselinge milieuverontreiniging, dan bent u standaard verzekerd voor schade aan personen. Schade aan spullen van anderen is alleen verzekerd bij luchtverontreiniging.

De vergelijking

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

De uitkomst van onze vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online overig

Bestuurdersaansprakelijk BV - premie Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering online premies 2022

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering is de oplossing om als werkgever financieel aansprakelijk te worden gesteld bij claims. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

Veel werkgevers verzekeren dit risico samen met hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Mara dat geeft maar een heel beperkte verzekeringsdekking. De complete WegasXL zorgt ervoor dat de werkgever wel goed is verzekerd als een werknemer schade heeft.

Verzekerd is…..

Werkgeversaansprakelijkheid voor al uitzendkrachten, vrijwilligers*, gedetacheerden, ZZP-ers/freelancers, payrollers, stagiaires vakantiekrachten en/of oproepkrachten. Tijdens het werk in het verkeer of woon-werk;

 • een ongevallenverzekering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
 • en een uitgebreide schade inzittende verzekering;
 • gratis gebruik van juridische adviesdesk;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld.. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekeringvbiedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.  De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering is de oplossing.

Voordelen Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

 • Ruim verzekerd bedrag per gebeurtenis;
 • Lage franchise;
 • Ruime kring van verzekerden;
 • Gratis gebruik van juridische adviesdesk wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt;
  Vergoeding van de werkelijk geleden schade, bij overlijden ook de schade van nabestaanden van de verzekerde;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade door de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering;
 • Voorschotregeling bij onenigheid, tussen Turien & Co. en andere verzekeraars, over toepassing ‘na-u-clausules’;
 • Geen dekkingsbeperking wanneer de werkgever aansprakelijk is omdat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen.
 • SVI bedrijfsauto’s (personen-, bestel- en vrachtauto’s);
 • 24/7 ongevallendekking op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.
 • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt.
 • Calamiteitenhulpverlening. Als een werknemer tijdens uitvoering van werk of tijdens een aan het werkgerelateerde activiteit een schokkende gebeurtenis overkomt kan de werkgever 24/7 professionals inschakelen om te helpen bij de emotionele verwerking hiervan.

Wat is niet verzekerd?

Het is ook belangrijk om te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt de verzekeraar geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen zij onder andere geen dekking op de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering in de volgende gevallen:

 1. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
 2. Wedstrijden;
 3. Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
 4. Gebruik van alcohol of drugs.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Hoeveel kost Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering?

De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening gebracht als de DGA’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden meeverzekerd.

Voorbeeld overlijden hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan.

Voorbeeld fietsongeval

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld gevecht met schoonmaker

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

Vrijwlliger*

Diegene die – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – onverplicht en onbetaald werk verricht ten behoeve van anderen of de samenleving op grond van een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst.
Wanneer geen sprake is van een vrijwilligersovereenkomst wordt toch als vrijwilliger
beschouwd degene van wie uit de administratie van werkgever blijkt dat hij ten tijde van het ontstaan van de schade – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – werkzaamheden voor de werkgever verricht.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

7 andere Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering en werkgeversaansprakelijkheid blijft een onderwerp waar meer dan bij andere onderwerpen voorbeelden kan verduidelijken welke risico’s werkgever lopen. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

Offertes en Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video – ook vrijwilligers

Algemene informatie Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Pandaansprakelijkheid verzekering online premie 2022

Pandaansprakelijkheid verzekering

Een Pandaansprakelijkheid verzekering verzekert schade die door onroerend goed toebrengt aan anderen. Deze verzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het onroerend goed. Het is dus een belangrijke zakelijke verzekering voor pandeigenaren. Deze Pandaansprakelijkheid verzekering is dus specifiek voor eigenaren van zakelijke panden.

[Read more…] about Pandaansprakelijkheid verzekering online premie 2022

Aansprakelijkheidsverzekering stichting – premies 2022

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting, is een aansprakelijkheidsverzekering stichting dan een belangrijk onderwerp? Aansprakelijkheidsverzekering stichting valt uiteen in twee verschillende verzekeringen:

 1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en
 2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen.

Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinvol?

Aansprakelijkheidsverzekering stichting

In Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee.

Er zijn twee aansprakelijkheidsverzekeringen waar elke Stichting of Vereniging aan moet denken:

1. Bedrijfsaansprakelijkheid, een no-brainer

Als de stichting of vereniging of haar medewerkers of vrijwilligers een schade veroorzaken aan zaken van een ander of letselschade, dan wordt de stichting of vereniging aansprakelijk gesteld. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert dus

 1. zaakschade (schade aan spullen van een ander)
 2. letselschade (persoonlijke verwondingen aan een ander)

Een filmhuis waar een geluidsbox naar beneden valt en iemand verwond of als er een brand uitbreekt en het pand er naast ook afbrandt. Ook dan zal er aansprakelijkheid zijn als dat komt door onachtzaamheid van een medewerker van de stichting. Een voorbeeld was bijvoorbeeld het ongeluk met een geluidsbox in het zwembad.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

2. Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal geen dekking bieden. Deze bestuurlijke aansprakelijkheid is direct te berekenen en af te sluiten.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering stichting – premies 2022

Jurist verzekeringen premies en tips direct online 2022

jurist verzekeringen

Jurist verzekeringen verzekeren voornamelijk de cruciale aansprakelijkheidsrisico’s waar elke jurist zich dagelijks aan bloot stelt. Het is best een zoektocht om te beslissen welke onderdelen belangrijk zijn. Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn de belangrijkste Jurist verzekeringen. Bij elk dossier kan hij/zij ermee geconfronteerd worden.

Jurist aansprakelijkheid - premie

Waarom jurist verzekeringen?

[Read more…] about Jurist verzekeringen premies en tips direct online 2022

Bedrijfsverzekering horeca 5 cruciale pakketpolissen 2022

Bedrijfsverzekering horeca
Horecapremies
direct online

Wij hebben het u gemakkelijk gemaakt en van de belangrijkste een overzichtelijk pakket te maken met op elkaar afgestemde verzekeringsdekking, kortingen en goede verzekeringsvoorwaarden bij een bedrijfsverzekering horeca.

5 cruciale polissen

Horeca verzekeringspakket - premie

 • Inventaris
 • Goederen
 • Eigen verbouwingen
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsstilstand
[Read more…] about Bedrijfsverzekering horeca 5 cruciale pakketpolissen 2022

IT bedrijf cyberverzekering voor IT specialisten 2022

IT bedrijf cyberverzekering is onmisbaar om een nauwkeurige afweging te maken welke verzekering past bij een bedrijf. IT bedrijf cyberverzekering, Data Risks verzekering, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid of bedrijfsschade; zij hebben elk hun eigen voorwaarden en toelichting nodig. Hieronder eerst een toelichting op de specifieke IT cyberrisico’s.

Cyber en DataRisk - premie

First Party-risico’s – IT bedrijf cyberverzekering

Omvatten eigen kosten als gevolg van een inbreuk of een datalek:

[Read more…] about IT bedrijf cyberverzekering voor IT specialisten 2022