Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants premies online 2022

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopte 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheid accountant - premie

Algemeen beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

[Read more…] about Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants premies online 2022

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 2022 premies

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije) beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Bij sommige beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verplichte verzekering.

Hoe ontstaat aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit van veel werk is dagelijkse kost voor bedrijven of ZZP-ers. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Dat is meestal geen probleem en kan onderling worden opgelost. Maar soms heeft het forse financiële gevolgen.  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering lost dat soort problemen vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor uw beroep of bedrijfsactiviteiten. En let op: stommiteiten zijn dus ook gewoon verzekerd; ook van uw medewerkers.

De prijs zelf bepalen

De prijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan vaak beperkt worden gehouden door de voorwaarden, eigen risico en verzekerde bedragen slim op te stellen. De keuze van de juiste verzekeraar is echter wel van belang. Specialisatie in het vakgebied geeft de noodzakelijke diepgang in de voorwaarden en condities.

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies

Hoeveel verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Meestal wordt het verzekerd bedrag gekozen afhankelijk van het mogelijke financiële risico dat binnen een beroep wordt gelopen. Verzekerde bedragen starten vaak op € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-. Ook kan het aantal claims per jaar vaak verhoogd worden naar twee claims per jaar.

Niet verzekeren

Dat scheelt natuurlijk premie maar wees erop attent dat een claim die niet betaald kan worden binnen een bedrijf (of door een ZZP-er) de schadeclaim tot privé claims kunnen leiden. Een ZZP-er kan dan gedwongen worden zijn privé middelen aan te spreken. Maar ook bestuurders van een bedrijf lopen gevaar. Zij kunnen namelijk door bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk voor de schuld moeten opdraaien. Denk daarbij eens aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio beroepsaansprakelijkheid – 10 minuten

Omschrijving dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals
  1. verweerkosten,
  2. kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of
  3. civielrechtelijke procedure.

Wie is verzekerd bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naast de verzekeringnemer (polis-eigenaar) zijn ook de volgende personen verzekerd:

 1. alle overige in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen. Het is dus verstandig altijd goed te kijken wie er onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsnemer vallen. Vergeet dus niet de individuele (holding)  van de bestuurders mee te nemen in de aanvraag.
 2. de directeuren, vennoten, maten, bestuurders, commissarissen/ toezichthouders en medebeleidsbepalers;
 3. ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden.

Zijn eigen leveringsvoorwaarden noodzakelijk?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor veel beroepen hebben verzekeringsmaatschappijen geen verplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Echter, als er voor de verzekeringsmaatschappij acceptabele leveringsvoorwaarden worden gehanteerd zullen zij een korting verlenen op de premie. Het voordeel is dat dus ook eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen.

Wanneer het haalbaar is om naar uw opdrachtgever(s) algemene- of leveringsvoorwaarden van toepassing te laten zijn, geniet dit natuurlijk de voorkeur.

Tips leveringsvoorwaarden

Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Zorg voor actuele algemene voorwaarden en laat deze minimaal eens per drie jaar toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar. Voorkeur verdient soms branchevoorwaarden. Die zullen minder snel als onredelijk worden gezien.
 2. Wees voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat “reproduceerbaar” valt te maken dat u uw voorwaarden in de pré contractuele fase ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Inloop  Oftewel hoeveel verborgen ellende zit nog in uw oude dossiers?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt soms ook dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór de verzekeringsperiode. Dit geldt uiteraard niet als u voor de ingangsdatum van de verzekering bekend was met de aansprakelijkheid. De inloop periode begint op het moment waarop verzekeringnemer is gestart met zijn beroep, bedrijf of activiteiten, en eindigt op het moment waarop de dekking van deze verzekering ingaat.

De aansprakelijk moet wel een schade zijn gekoppeld aan uw bedrijf of beroep. Heeft u bijvoorbeeld dossiers overgenomen van een ander dan bent u daar dus ook zelf verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk voor. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd.

Uitloop Oftewel risicoloos afscheid nemen van uw dossiers

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt vaak ook een uitloopdekking. Tenzij u uiteraard iets anders gaat doen dan wordt er niet standaard een uitloop aangeboden. Zeker niet als er aanspraken zijn die pas na beëindiging van de verzekering worden gemeld. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben in beginsel wel mogelijkheden om een uitloopdekking aan te bieden. uiteraard zullen ze daar een extra premie/koopsom voor vragen.

De periode begint op het moment waarop de verzekering eindigt, waarin de verzekering nog dekking biedt indien verzekerde aansprakelijk gesteld wordt voor schade door een gedraging tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

Werelddekking of is Europa voldoende?

Het dekkingsgebied zal uiteraard afhangen van het beroep. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden voor de meeste beroepen dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Essentieel is bij de activiteiten er werkzaamheden plaatsvinden onder Nederlands recht. Soms met uitzondering van de USA/Canada. De extra dekkingen die Nederlandse verzekeraars voor dit risico aanbieden zijn vaak zeer beperkt.

Maatwerk beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig; daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat er zoveel mogelijk informatie wordt verstrekt aan de verzekeraar. Dit zorgt voor een betere premie inschatting en vaak voor betere verzekeringsvoorwaarden.

Extra module – Twee schadeclaims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering . Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Extra module – Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Wij kiezen vaak voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 tot € 250,- per aanspraak voor zaakschade.

Extra module – Cyber en Data Risk

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeem inbraak, verloren data, gegevens diefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten). Het kan dus als aanvullende dekking op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een volwassen cyberverzekering kan natuur ook. Een complete dekking en razendsnelle reactie bij problemen.

Wat is niet verzekerd?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dus géén dekking voor:

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Productenaansprakelijkheid
 • Milieu-aansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Uitsluitingen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt vaak geen dekking voor:

 1. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen. aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit een boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover zonder een dergelijk beding aansprakelijkheid zou hebben bestaan;
 2. Bekende omstandigheden. aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit omstandigheden die een verzekerde voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren of behoorden te zijn;
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, medebeleidsbepaler, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon;
 4. Fraude en vermogensdelicten. Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit frauduleuze handelingen of vermogensdelicten zoals afpersing, diefstal, verduistering, bedrog, valsheid in geschrifte en bedreiging;
 5. Honorarium, salarissen, verschotten en onkosten. het honorarium, het salaris, de verschotten en de onkosten van een verzekerde, als deze als gevolg van een beroepsfout niet aan de cliënt in rekening kan brengen of zijn cliënt het recht heeft deze van een verzekerde terug te vorderen;
 6. Molest en atoom. Schade veroorzaakt door een groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij).
 7. Opnieuw presteren. De kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde verrichte werkzaamheden;
 8. Opzet. aanspraken tot vergoeding van schade die het beoogde of zekere gevolg is van een beroepsfout van een verzekerde. Bij opzet van een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking mits deze verzekerden hiervan geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten premies 2022

beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpelweg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

Minimale vereisten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Beroepsaansprakelijkheid advocaat - premie

15 Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

 1. Welke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
[Read more…] about Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten premies 2022

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat direct online 2022-polis

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat  te maken krijgt met eigen beroepsfouten. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Denk aan een verkeerd advies of per abuis een termijn missen of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is overigens vaak alleen een financiële schade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat - premie

Professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Die schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat 17 controles

Het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste controlepunten zijn;

 1. Is de verzekerde som correct?
 2. Wat is de verzekerde beroep/rechtsgebied?
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld?
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico te hoog?
 7. Zijn er beperkende clausules bij schade?
 8. Hoe wordt omgegaan met eigen algemene voorwaarden?
 9. Is het inloop- en uitlooprisico verzekerd?
 10. Naverrekening op welke basis? Kantoor bezetting of omzet?
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden verzekerd?
 12. Acceptatie wijziging leveringsvoorwaarden?
 13. Wijziging rechtsvorm gevolgen?
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers acceptatie?
 15. Tussentijdse omzetstijging, omzetdaling verwerken?
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden goed aangetekend?
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc. juridisch akkoord?

Omschrijving beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid en soms
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Audio

[Read more…] about Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat direct online 2022-polis

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen overzicht 2022

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen overzicht geeft een groot aantal beroepen waar direct snel en efficient een premie online worden berekend. Dit Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen overzicht is een complete start ook voor degene die een bijzonder beroep heeft waar een offerte op maat kan worden gemaakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen overzicht

Accountant aansprakelijkheid verzekering
Administratiekantoor aansprakelijkheid verzekering
Advocaten aansprakelijkheid verzekering
Advocaten aansprakelijkheid verzekering maatwerk
Arbodienst aansprakelijkheid verzekering
Architecten aansprakelijkheid verzekering
Belastingadviseur aansprakelijkheid verzekering
Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering
Brancheorganisatie aansprakelijkheid verzekering
Budgetcoaching en beheer aansprakelijkheid verzekering
Callcenter aansprakelijkheid verzekering
Chiropraktor praktijk aansprakelijkheid verzekering
Docent aansprakelijkheid verzekering
Diëtist praktijk aansprakelijkheid verzekering
Enquêtebureau aansprakelijkheid verzekering
Fotograaf aansprakelijkheid verzekering
Fysiotherapie aansprakelijkheid verzekering
Functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekering
Genealoog aansprakelijkheid verzekering
Gerechtsdeurwaarder aansprakelijkheid verzekering
Gids toeristen aansprakelijkheid verzekering
Incassobureau aansprakelijkheid verzekering
Informatie- en communicatietechnologie (IT) aansprakelijkheid verzekering pakket . (English form)
Juridisch advieskantoor aansprakelijkheid NN verzekering
Juridisch advieskantoor aansprakelijkheid HDI verzekering
Liefdadigheidsorganisatie aansprakelijkheid verzekering
Life coach aansprakelijkheid verzekering
Makelaar o.g. aansprakelijkheid verzekering
Maatschappelijk werker aansprakelijkheid verzekering
Management Consultancy aansprakelijk verzekering pakket. (English form)
Mediator aansprakelijkheid verzekering
Mentor aansprakelijkheid verzekering
Nagelstudio praktijk  aansprakelijkheid verzekering
Onderwijskundige aansprakelijkheid verzekering
Organisatie advies aansprakelijk verzekering pakket .
Pedagoog aansprakelijkheid verzekering
PR, Marketing, Reklame en Communicatie aansprakelijk verzekering pakket .
Privé detective aansprakelijkheid verzekering
Psychologiepraktijk aansprakelijkheid verzekering
Recherche fraude onderzoek aansprakelijkheid verzekering
Recreatie Toerisme en Cultuuradviesbureau aansprakelijkheid verzekering
Reisbureau reisagent aansprakelijkheid verzekering
Remeadial teacher aansprakelijkheid verzekering
Secretaresse – pa aansprakelijkheid verzekering
Stylist aansprakelijkheid verzekering
Uitvaartonderneming aansprakelijkheid verzekering
Vertaler beëdigd tolk aansprakelijkheid verzekering
Vinoloog aansprakelijkheid verzekering
Voedingsdeskundige – dietist aansprakelijkheid verzekering
Weddingplanner aansprakelijkheid verzekering

Kies voor overige offerteaanvragen

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Advocaten en juristen beroepsaansprakelijkheidsverzekering 2022 maatwerk

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT bedrijven kan professioneel en tegen redelijke prijzen en voorwaarden worden verzekerd. U kunt de premie direct zelf berekenen. De verzekeringsdekking volgt snel en ook de polis komt altijd binnen ene paar dagen. Snel en efficiënt.

Cyber en DataRisk - premie Beroepsaansprakelijkheid IT-professionals

Elementen Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis).
 2. Scherpe Hiscox premies.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.
 7. Unieke dekkingselementen aanwezig op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen.
 8. Volledige Hiscox dekking opzicht/reconstructie.
 9. Eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website herstelkosten, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers.
[Read more…] about Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist

 

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist? (BAV) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.? Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist tot een onmisbare verzekering.

Dekking? Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering juristDe Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist geeft de volgende verzekeringsdekking:

 • Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 • De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Maatwerk? Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zorgvuldig. Maar vaak kan er binnen een paar uur een premie worden afgegeven. Desondanks hieronder een indicatie van de verschillende premies voor een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist.

Bijzonderheden

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verschillen jurist en advocaat

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist zien verzekeraars vaak gesplitst in? Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist en? Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat. De eisen en voorwaarden verschillen dus sterk bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist.

Andere activiteiten

Let op bij het beoordelen op de specifiek de werkterreinen waar u zich op beweegt. Zijn er additionele activiteiten zoals bestuurder (stichting derden gelden, etc) geef dat nauwkeurig door. Let daarbij ook op de aansprakelijkheid uit hoofde van die werkzaamheden.

Jurisprudentie? Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist

[Read more…] about Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering offerte maatwerk

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert het financiële risico dat u aansprakelijk wordt gesteld. De verzekeringsmaatschappij zorgt voor de juridische begeleiding en voor de betaling van de claim. U verzekert de financiële gevolgen van een beroepsfout. Wij hebben van veel specifieke beroepen al op deze beroepsaansprakelijkheid online premie overzicht. Wilt u alleen schade aan zaken of letselschade verzekeren, dan vindt u de meeste online premies op deze bedrijfsaansprakelijkheid online premie overzicht.  De invoer hieronder kunt u natuurlijk ook altijd gebruiken. Wij zorgen dat u, vaak binnen 24 uur een uitgewerkte offerte ontvangt.

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering vergelijken premie online

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering bedrijven kan professioneel en tegen redelijke prijzen en voorwaarden worden verzekerd.

Elementen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering.

 1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering

  Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis).

 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.
 7. Unieke dekkingselementen aanwezig op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen.
 8. Volledige dekking opzicht/reconstructie.
 9. Eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website herstelkosten, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers.

1. Aanspraken tegen u.

Binnen het kader van het bepaalde in de polis onder “Wat wij zullen vergoeden”, “Wat wij niet zullen vergoeden”en “Uitsluitingen”, is bij een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering gedekt – onder aftrek van het op het polisblad vermelde eigen risico – een aanspraak die voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten die door u of namens u (zoals door uw onderaannemers) zijn verricht vanaf de inloopdatum. Voorwaarde is wel dat u de aanspraak binnen de looptijd van de polis schriftelijk aan ons meldt en deze aanspraak binnen de looptijd van de polis voor de eerste keer tegen u is ingesteld en is gebaseerd op een beweerdelijk of daadwerkelijke:

2. Contractbreuk.

Onbedoelde schending van een schriftelijk contract is ook verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering, daaronder begrepen een schriftelijke Service Level Agreement, mits de aanspraak door de opdrachtgever wordt ingesteld;

3. Onzorgvuldigheid.

Elke vorm van onachtzaamheid of onzorgvuldigheid is verzekerd bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering waaronder doorgifte van een computervirus, worm, logic bomb of trojan horse of nalatigheid die verband houdt met een “denial-of-service attack”;

4. Schending van een geheimhoudingsplicht.

Schending van een plicht tot geheimhouding of het onbevoegd onderscheppen of opnemen van beelden of geluid of schending van privacy, het geven van een onjuiste voorstelling van zaken, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of onrechtmatige toe-eigening van het portret, de naam of de stem van personen;

5. Inbreuk op intellectueel eigendom.

Inbreuk op een auteursrecht of copyright of inbreuk op of het verloren gaan van een (handels)merk of een inbreuk op een bedrijfsstijl en -imago of overtredingen vanwege ‘cybersquatting’ of een schending van persoonlijkheidsrechten of plagiaat;

6. Oneerlijke handelspraktijken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatiseringOneerlijke concurrentie of misleidende handelspraktijken of onjuiste herkomstaanduiding, maar uitsluitend indien in verband met een gedekte aanspraak onder inbreuk op intellectueel eigendom (conform bovenstaand)is ook verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering; Smaad en laster onrechtmatige uitingen en negatieve uitlatingen over producten (‘product disparagement’) of beschadigende onwaarheden (‘injurious falsehood’).

7. Extra dekking.

Wij zullen u onder aftrek van het eigen risico uw schade vergoeden voor zover de bedragen vallen binnen “Wat wij zullen vergoeden”, maar niet voor bedragen die vallen binnen “Wat wij niet zullen vergoeden” of “Uitsluitingen” in het kader van de navolgende extra dekkingen. Voorwaarde is wel dat – indien het een aanspraak betreft – deze binnen de looptijd van de polis voor de eerste keer tegen u is ingesteld.

8. Verlies van documenten.

Uw eigen documenten zijn ook gedeeltelijk verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering. Indien tijdens de looptijd van de polis documenten van u zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de kosten van herstel of vervanging van deze documenten. Deze schadeloosstelling is niet hoger dan de sublimiet die hiervoor in de polis staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de kwijtgeraakte, beschadigde of vernietigde documenten te allen tijde onder uw zorg, beheer of toezicht waren en zijn gebleven. Onder documenten worden niet verstaan elektronische data.

Documenten en elektronische data van uw opdrachtgevers. Indien tijdens de looptijd van de polis documenten of elektronische data van uw opdrachtgever zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd die aan u waren afgestaan, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de kosten van herstel of vervanging van deze documenten. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de kwijtgeraakte, beschadigde of vernietigde documenten of elektronische data te allen tijde onder uw zorg, beheer of toezicht waren en zijn gebleven en u jegens uw opdrachtgever verplicht bent om deze documenten en elektronische data te herstellen of te vervangen.

9. Oneerlijkheid van uw werknemers.

Uw schade. Indien tijdens de looptijd van de polis en bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten, u (eigen) schade lijdt door de oneerlijkheid van een van uw werknemers of zelfstandigen zonder personeel die rechtstreeks door u zijn gecontracteerd en die onder uw toezicht staan, zullen wij u uw (eigen) schade vergoeden, voor zover deze niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de polisstaat op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de betreffende werknemer of zelfstandige zonder personeel een duidelijke intentie had om schade aan u toe te brengen en om een persoonlijk financieel gewin te verkrijgen dat hoger is dan het verdiende salaris, inclusief bonussen en commissies.

Schade van uw opdrachtgevers.

Indien tijdens de looptijd van de polis en bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten voor een opdrachtgever, een werknemer of een zelfstandige zonder personeel die rechtstreeks door u gecontracteerd is en die onder uw toezicht staat, een oneerlijke, frauduleuze, kwaadwillige of criminele handeling pleegt, dan zullen wij uw schade vergoeden tot bedragen waarvoor u wettelijk gehouden bent om deze te betalen als gevolg van een aanspraak. Wij zullen geen schade vergoeden aan werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

10. Schade aan uw website.

Indien tijdens de looptijd van de polis uw website beschadigd of vernietigd wordt als gevolg van onbevoegd handelen door iemand anders dan u, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de kosten van het herstel van uw eigen website. Deze schadeloosstelling is niet hoger dan de sublimiet die hiervoor in de polis staat vermeld. Wilt u een uitgebreidere dekking dan deze verzekerde bedragen op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering kies dan voor de specialistische cyberverzekering.

11. Maken van reclame voor uw bedrijf.

Indien het maken van reclame na de inloopdatum door u of iemand anders namens u resulteert in een gedekte aanspraak wegens beschuldigingen die vallen onder “Aanspraken tegen u” onder inbreuk op intellectueel eigendom of oneerlijke handelspraktijken, dan zullen wij uw (eigen) schade vergoeden, voor zover deze niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in deBeroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering polis staat vermeld.

12. Uw reputatieschade.

Indien tijdens de looptijd van de polis een gedekte aanspraak die valt binnen “Aanspraken tegen u” tegen u wordt ingesteld, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de redelijke kosten die met onze voorafgaande goedkeuring zijn gemaakt om uw reputatie te herstellen, een en ander voor zover deze schadeloosstelling niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de polis staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat wij het in redelijkheid met u eens zijn dat u aanzienlijke reputatieschade heeft opgelopen.

13. Uw onbetaald gebleven honorarium.

In het geval dat uw opdrachtgever weigert om de met u contractueel overeengekomen vergoedingen (daaronder begrepen een bedrag dat u, op het moment dat uw opdrachtgever voor het eerst weigert te betalen, rechtens gehouden bent te betalen aan een onderaannemer) te betalen, en u ons voldoende heeft aangetoond dat:

 1. u geen redelijke gronden heeft om betaling van het verschuldigde bedrag rechtens af te dwingen; en
 2. er schriftelijk bewijs van uw opdrachtgever is waarin de opdrachtgever te kennen geeft voornemens te zijn een gegronde aanspraak tegen u in te stellen die gedekt is onder “Aanspraken tegen u”, voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat de opdrachtgever aan u verschuldigd is dan kunnen wij u schadeloos stellen door het bedrag dat uw opdrachtgever aan u verschuldigd is onder aftrek het toepasselijke eigen risico (daaronder niet begrepen een bedrag voor door u gederfde winsten, overheadkosten, belastingen die u moet betalen of equivalenten daarvan) aan u te betalen.

Dit doen wij alleen als u ons voldoende heeft aangetoond dat het redelijk waarschijnlijk is dat onze betaling een finale oplossing is voor alle bekende aanspraken van deze opdrachtgever en omstandigheden die deze opdrachtgever betreffen.
Indien ondanks onze betaling van hetgeen de opdrachtgever u nog contractueel verschuldigd is, toch nog een aanspraak tegen u wordt ingesteld, dan zullen de uit deze aanspraak voortvloeiende schadevergoedingen en kosten van verweer verminderd worden met het door ons betaalde bedrag vanuit de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering.

14. Verklaring voor recht.

Wij zullen u schadeloos stellen vanuit de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering voor de redelijke advocaatkosten die door u zijn gemaakt in verband met een door u te verkrijgen verklaring voor recht indien:

 1. een eisende partij u er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat u inbreuk op een auteursrecht, copyright of een handelsmerk pleegt; en
 2. de eisende partij in vervolg daarop een tegenvordering tegen u instelt waarbij wordt gesteld dat inbreuk is gemaakt op een auteursrecht, copyright of een handelsmerk; en
 3. de tegenvordering onder deze polis gedekt is en aanhangig is tijdens uw procedure ter verkrijging van een verklaring voor recht.

15. Uw aanwezigheid bij gerechtelijke instantie.

Indien tijdens het verweer tegen een gedekte aanspraak er van u wordt verlangd dat u een getuigenverklaring aflegt voor een gerechtelijke instantie, dan zullen wij, bij wijze van onkostenvergoeding, een bedrag betalen voor iedere dag, of gedeelte van een dag dat wij, onze advocaat of expert van u of een werknemer verlangt om voor een gerechtelijke instantie te verschijnen tegen de navolgende tarieven:

 1. een vennoot of bestuurder van u tot € 500,00 per dag.
 2. een werknemer tot € 250,00 per dag.
 3. iedere andere relevante partij tot € 200,00 per dag.

16. Personenschade/zaakschade.

Tegen u” tegen u wordt ingesteld in verband met een personenschade of zaakschade, dan zullen wij uit de verzekerde bedragen van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering uw schade vergoeden mits de personenschade of zaakschade het directe gevolg is van door u -tegen een beloning of vergoeding verrichte diensten voor of leveren van technologieproducten aan een opdrachtgever, dan wel de beschadiging, vernietiging of het verlies van documenten en elektronische data of het verloren gaan van de mogelijkheid tot het gebruik van elektronische data.

Optionele dekking.

A. Terugbetaling van projectvergoeding.

Indien gedurende de looptijd van de polis een opdrachtgever zich uit een schriftelijk contract terugtrekt vanwege een gedekte aanspraak die valt onder “Aanspraken tegen u”, dan zullen wij u – onder aftrek van het eigen risico – uw schade vergoeden voor zover de bedragen vallen binnen “Wat wij zullen vergoeden”, maar niet voor bedragen die vallen binnen “Wat wij niet zullen vergoeden” voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de projectvergoedingen die u aan uw opdrachtgever heeft moeten terugbetalen op grond van een minnelijke regeling of mediation of alternatieve vorm van geschillenbeslechting of op grond van een gerechtelijk vonnis. Voorwaarde is wel dat het een aanspraak vanuit de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering betreft die binnen de looptijd van de polis voor de eerste keer tegen u is ingesteld. Voor deze optionele dekking is een aanvullende premie, afwijkend eigen risico en sublimiet van toepassing zoals vermeld in de polis.

B. Nameldingstermijn. 

Indien verzekeringnemer deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering automatisering polis beëindigt, kunnen wij op uw verzoek – onder bepaalde voorwaarden- u het aanbod doen om tegen een aanvullende premie een nameldingstermijn aan te schaffen. Wij zullen u geen aanbod doen indien de premie voor deze polis nog niet volledig is voldaan of u een vervangende dekking heeft aangeschaft. De mededeling dat u ons aanbod om een nameldingstermijn aan te schaffen aanvaardt en de betaling van de volledige aanvullende premie daarvoor, dienen binnen 30 dagen na de datum waarop de polis is geëindigd door ons te zijn ontvangen.